Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us

Проектът EQUAL SPACE (ПРОСТРАНСТВО НА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА),  цели  чрез разработване на иновативни подходи за обучители в местната общност да привлече и включи жени от мигрантски и малцинствени общности в различни форми на учене през целия живот, с което да даде възможност за тяхно овластяване и по-активно участие в живота на местно ниво. EQUAL SPACE е партньорски проект между организации, които обучават  възрастни, и изследователски организации от Австрия, България, Франция и Португалия. Те  се изправят пред това предизвикателство: иновативните стратегии, които ще се прилагат, предвиждат обучителите, работещи в различни местни общности,  да могат да вземат предвид в подходите си пола и културното разнообразие на обучаемите, с което да ги привлекат и задържат в различни форми за образование за възрастни.  Работата за развитието на общността е свързана преди всичко с мотивирането на хората да участват активно и да се включват в общностното развитие, за да не бъдат причислявани към така наречените „уязвими групи“.

Целевата група – кои са обучителите в общността?   В процеса на обучение в общността в партньорските страни, ще участват различни категории обучители, в зависимост от съществуващите традиции и практики  за обучение на възрастни и местното/регионалното развитие.

Нашите целеви групи са:

  • хора, които работят в и с различните общности,
  • организации за обучение (на възрастни),
  • социални работници,
  • регионални заинтересовани институции и лица,
  • институции, които се занимават с въпросите на пола, жените, мигрантите и/или малцинствата.