Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Follow us
Image Alt

Пол и Социален пол/Стереотипи

  /  Пол и Социален пол/Стереотипи

Въведение

Какво е  социален пол? А пол? Как се свързват тези категории и влияят ли върху нашите права? В тази секция ще работим по тези концепции и начините, по които те влияят върху нашите отношения, правата на човека и женските човешки права.
Урок 1 Пол и Социален пол. Стереотипи по пол
Урок 2 Женски човешки права
Проверете какво научихте от урока! Прочетете въпросите, опитайте да отговорите сами, а след това проверете верните отговори като кликнете на въпросите. Успех!

Какво е пол?

Биологичният пол е свързан с биологичните особености на човека – хромозоми, генитални органи, репродуктивни функции.

Какво са роли по пол ?

Това са правила на поведение, наложени от обществото и очакванията за определено поведение, според пола.

Какво са човешките права?

Основните права и свободи, които всеки човек има, през целия си живот.

Съгласно Всеобща декларация за правата на човека кои наши три основни човешки права се нарушават, когато срещу нас се упражнява насилие, основано на пола?

Правото на живот, свобода и лична сигурност  (Член 3). Правото да не бъдем подлагани на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране. (Член 5).

Правото на всеки човек на защита срещу дискриминация (Член 7).

Каква е дефиницията за насилие над жените?

Насилие над жените са  всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот.

Какво означава междусекторен подход ?

Социалните разделения създават йерархии, които са причина някои хора да са в по- привилегирована позиция, а други в по-неравностойно положение.  Междусекторният подход се прилага, за да открие причините за неравенствата и да помогне за изграждане на стратегии за промяна.